سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اظهر من الشمس


بسم الله الرحمن الرحیمیک قطعه ای از دل آسمان بر زمین جا مانده بود،گویا حبیبی ز محبوب دور مانده بودغروب آمد و سبزترین بهشت را بردحبیب ترین رسول ،پیامبر مهربان را برد...یک عمر غم امت را به جان خریده بود و لحظه ی وداع ،داغ مظلومیت علی را بر دلش گذاشتند...همه گویند زهرایش را به علی سپرده بود ،اما جان نثاری زهرا برای علی چیز دیگری میگوید...غم زهرا دو چندان است امروزداغ پدر، غم حسن ،زهرا عزادار است امروزغریب یعنی سفره دار یک شهر باشی و در سفره ی خانه ات زهر جفا بنوشیغریب یعنی تمام شهر نمک پرورده ی کرامتت باشند و تابوتت به اندازه ی همان شهر پر از تیرغریب یعنی امام حسنم...پی نوشت:آجرک الله یا صاحب الزمانپی نوشت2:غمی به اندازه ی بزرگی آسماناظهر(ر.غفاری)